COMITÈ D'EXPERTITZACIÓ.

Durant el dia del muntatge i al llarg de tota la Fira un equip expertitzador avaluarà les peces a exposar en cada estand segons el següent criteri:
1.- No s'admetran ni reproduccions ni falsificacions
2.- Tots els mobles i objectes hauran de tenir una antiguitat mínima de 50 anys.
3.- No s'admetran mobles i objectes amb restauració superior al 40%
4.- No s'admetran mobles i objectes amb policromia o marqueteries actuals encara que el moble o objecte sigui antic.
5.- Ivoris sense manufacturar.
6.- Quan la peça exposada no correspongui a l'època que representa, s'haurà d'indicar amb un cartell ben visible, durant tot el període d'exposició.
La inspecció dels estands s'efectuarà al llarg del dia del muntatge i les peces que s'entrin de nou al llarg de la Fira caldrà dipositar-les al magatzem per tal de ser avaluades.

Les decisions finalment adoptades pel comitè expertitzador són inapel·lables i l'incompliment de les mateixes per part de l'expositor pot suposar el tancament del seu estand i l'exclusió en properes fires organitzades pel Gremi.

En senyal d'acceptació dels criteris d'expertització, signo el document present.

Nom de l'expositor

Signatura i dataRETOLACIÓ DEL VOSTRE ESTAND Nº _______

NOM

POBLACIÓPàgina anterior

Imprimir